forex

Med dagens lave rentenivå kan det virke fristende å bruke lånte penger til å investere i aksje. Og valutamarkedet for dermed å få en tilnærmet «gratis» avkastning. Har du is i magen, vet hva du gjør og en ekstremt apetitt på risiko, har du kanskje til og med vurdert å investere penger fra et forbrukslån, men er det egentlig så lurt?

La det være sagt først som sist; Å låne penger for å investere i aksje- eller valutamarkedet innbefatter en betydelig risiko og hvis du ikke er i stand til å å gjøre en kvalifisert vurdering av risikoen i forhold til mulig avkastning, bør du nok holde deg langt unna lånefinansierte verdipapirkjøp. Dette gjelder i ennå større grad når vi snakker bruk av usikrete lån, som typiske forbrukslån. Siden disse har en høyere rente og høyere løpene gebyrer enn lån med sikkerhet, blir kravene til avkastning på investeringen desto høyere. Du må med andre ord ta en høyere risiko for at det skal lønne seg.

Når lønner deg seg å lånefinansiere aksje- og valutakjøp?

Svaret er like enkelt som det er komplisert; Når du oppnår en høyere avkastning på investeringen, enn det lånet koster deg, så er det lønnsomt. Dette blir imidlertid en rent teoretisk fremstilling av spørsmålet, og i praksis er ting slett ikke så enkelt.

Hvis vi tar utgangspunkt i de aller billigste forbrukslånene på det norske markedet, så vil disse ha en effektiv rente på rundt 20%. Det betyr med andre ord at for at investeringen skal være lønnsom, må du ha en avkastning på mer enn 20% om året. Dette utelukker i praksis alt av aksjefond, da det hører til sjeldenhetene at selv de mest risikovillige fond har en årlig avkastning på dette nivået. Det finnes selvsagt unntak, men å plukke ut et slikt fond vil i stor grad være basert på hell og sjansen må derfor ansees som liten. Vi står da tilbake med investering i enkeltaksjer eller valuta som aktuelle alternativer hvis du skal tjene på investeringen.

Er du flink til å plukke enkeltaksjer eller er du en erfaren valutatrader, er 20% årlig avkastning slett ikke urealistisk, men selv da vil du ikke sitte igjen med noen gevinst, gitt at du betaler 20% effektiv rente for å låne pengene. Tatt i betraktning den høye risikoen du løper, vil de fleste nok mene at en avkastning på det dobbelte av lånekostnaden bør være et minimumskrav for at det skal være økonomisk interessant å lånefinansiere verdipapirinvesteringer. Da snakker vi i dette tilfellet en avkastning på 40% per år, og det er med utgangspunkt i et av markedets rimeligste forbrukslån. Det finnes nok av eksempler på investorer som har oppnådd en slik avkastning på både aksjer og valuta, men det kan nok diskuteres i hvor stor grad dette primært skyldes erfaring og dyktighet eller rent hell. I de fleste tilfeller er det nok en kombinasjon, men det er uansett et faktum at skal man oppnå 40% avkastning på et år, må man ta til dels svært høy risiko, og investeringen får da fort karakter av spekulasjon eller ren gambling.

Alternativer til forbrukslån for å finansiere investeringen

Jo lavere effektiv rente du må betale på pengene du låner, desto lavere avkastning trenger du også å få på avkastningen, for fremdeles å komme ut i pluss. Det betyr med andre ord at jo lavere rentekostnad, jo lavere risiko er det ved hele opplegget rundt lånefinansiert aksje- og valutahandel.

Det åpenbare alternativet for de fleste som ønsker å se på lånefinansiering av investeringer, er å låne med sikkerhet i egen bolig. Mange boligeiere, spesielt i sentrale strøk, har opplevd en eventyrlig prisutvikling på boligen sin de siste årene, og mange sitter med en betydelig opparbeidet egenkapital i egen bolig. Med dagens lave rentenivå er det, i et historisk perspektiv, svært billig å låne penger gjennom å øke boliglånet.

Et annet alternativ er å låne med sikkerhet i en eksisterende aksje- og fondsportefølje. Flere norske banker og meglerhus tilbyr slike lån, men det krever normalt at din portefølje har en betydelig verdi og det er derfor sjeldent et alternativ for den gjennomsnittlige småsparer. Et unntak er aksjelånet som nettmegleren Nordnet tilbyr. Her kan du låne inntil 40% av markedsverdien på dine aksjer og fondsandeler som du har gjennom din konto hos Nordnet. Renten varierer ut fra belåningsgraden, men kan bli så lav som 2,50%. Dette er med andre ord en rentesats som kan konkurrere med de fleste boliglånsrenter, spesielt tatt i betraktning at det ikke tilkommer utgifter til tinglysning og andre dokumentkostnader, som det ofte gjør når man låner opp på boligen sin.

Overveielser før du låner til investeringer på børsen

Før man i det hele tatt overveier å låne penger for å investere i aksjer eller valuta, er det viktig å være helt innforstått med at historisk avkastning ikke gir noen garanti for fremtidig avkastning.

Har du en presset økonomi kan det kanskje virke forlokkende å forsøke å tjene noen ekstra penger ved å lånefinansiere kjøp av aksjer, men her bør du tenke deg ekstra godt om. Hvis du ikke har noen buffer i form av en bankoppsparing og kanskje i tillegg har lånt mer eller mindre det økonomien din tåler, så står du i en vanskelig situasjon den dagen noe uforutsett skjer og du trenger penger. Da kan du fort bli tvunget til å realisere dine lånefinansierte aksjekjøp på et tidspunkt der markedet ikke er gunstig, og du må derfor selge med tap. Litt flåsete sagt, kan man si at det er bare folk med en romslig økonomi og penger på bok, som bør vurdere å låne penger til aksjekjøp, for alle andre blir risikoen fort alt for høy.